คุณครู

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ห้องเรียนสีเขียว

ห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room )
pic-sch1.JPG (18445 bytes)
การดำเนินงาน

  • ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังงานอื่น ๆ และสิ่งแวดล้อมให้สอดแทรก ทุกกลุ่มประสบการณ์ ทุกรายวิชา และทุกระดับชั้น
  • จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียนในจังหวัด
  • จัดทำบัตรงานให้สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาทุกกลุ่มประสบการณ์ ทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและที่บ้าน
  • จัดทำแผนการใช้ห้องเรียนสีเขียวให้ทุกชั้นได้เข้าเรียน


กิจกรรมในห้องเรียนสีเขียว
หน่วยที่ 1 ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย
หน่วยที 2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
หน่วยที่3 เปรียบเทียบวิธีใช้อุปกรณ์
หน่วยที่ 4 ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลือง
หน่วยที่ 5 ร่วมใจประหยัดไฟฟ้า
หลักการของกิจกรรม เล่นสนุก มีความสุขใจ ได้ความรู้ นำสู่การปฏิบัติ


วัตถุประสงค์

  • เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีในการประหยัดไฟฟ้า พลังงานอื่น ๆ และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถปฏิบัติได้ จนเป็นนิสัยถาวร
  • เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาตนเองนำไปสู่การปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย
  • เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันในครอบครัว และสามารถให้ คำแนะนำผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
  • ปลูกจิตสำนึก ฝึกประหยัดไฟฟ้า รู้คุณค่าทรัพยากร เอื้ออาทรสิ่งแวดล้อม
อ้างอิง:http://www.lukkae.th.edu/GreenClassroom.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น